ردکردن این

تحلیل آزمون های آزمایشی قلم چی

تحلیل آزمون های آزمایشی قلم چی - پایه دوازدهم

آزمون قلمچی 7 آبان ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ حسابان رشته ریاضی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ حسابان ریاضی دوازدهم

آزمون قلمچی 3 آذر ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 5 آذر ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 5 آذر ۱۴۰۰ حسابان ریاضی دوازدهم

آزمون قلمچی 19 آذر ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 19 آذر ۱۴۰۰ حسابان ریاضی دوازدهم

آزمون قلمچی 3 دی ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 24 دی ۱۴۰۰ حسابان ریاضی دوازدهم

آزمون قلمچی 24 دی ۱۴۰۰ دوازدهم حسابان

آزمون قلمچی 8 بهمن ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 8 بهمن ۱۴۰۰ حسابان ریاضی دوازدهم

آزمون قلمچی 6 اسفند ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 6 اسفند ۱۴۰۰ دوازدهم ریاضی

برگزارنشده

تحلیل آزمون های آزمایشی قلم چی - پایه دهم و یازدهم

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ دهم ریاضی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 5 آذر ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 5 آذر ۱۴۰۰ دهم ریاضی

آزمون قلمچی 5 آذر ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 5 آذر ۱۴۰۰ دهم تجربی

آزمون قلمچی 19 آذر ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 19 آذر ۱۴۰۰ دهم ریاضی

آزمون قلمچی 19 آذر ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 19 آذر ۱۴۰۰ دهم تجربی

آزمون قلمچی 3 دی ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 3 دی ۱۴۰۰ دهم تجربی

آزمون قلمچی 3 دی ۱۴۰۰ دهم ریاضی

آزمون قلمچی 3 دی ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 24 دی ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 24دی ۱۴۰۰ دهم تجربی

آزمون قلمچی 24دی ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 24 دی ۱۴۰۰ دهم ریاضی

آزمون قلمچی 8 بهمن ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 8 بهمن ۱۴۰۰ دهم تجربی

آزمون قلمچی 6 اسفند ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 6 اسفند ۱۴۰۰ دهم تجربی

آزمون قلمچی 6 اسفند ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 6 اسفند ۱۴۰۰ دهم ریاضی

برگزار نشده

سوالات آزمون های دوازدهم تجربی

سوالات آزمون های دوازدهم ریاضی

تحلیل آزمون آزمایشی قلم چی

جزوه بخش اول ( نامعادلات و توابع ) -عادی، متوسط، مهر
جزوه بخش اول ( نامعادلات و توابع ) -پیشرفته      
تمرینات جزوه اول
جلد جزوه اول
جزوه بخش دوم ( مثلثات)  عادی، متوسط، مهر
جزوه بخش دوم ( مثلثات) پیشرفته 
تمرینات جزوه دوم
جلد جزوه دوم

جزوه فصل اول دهم (مجموعه، دنباله حسابی و هندسی و الگو) (پیشرفته) 
جلد جزوه

 جزوه مباحث پایه ای ( دنباله، مجموعه، معادلات ، توان های گوبا و عبارت های جبری) (عادی، متوسط، مهر) 
جلد جزوه
جزوه مباحث پایه ( معادلات، توان های گویا و عبارت های جبری، آمار) (پیشرفته)

جزوه بخش سوم ( حد و پیوستگی ) پیشرفته
جلد جزوه
تمرین سری 1 2 3 4

 

جزوه بخش سوم ( حد و پیوستگی ) عادی و متوسط و مهر
جلد جزوه
تمرین سری 1 2 3 4

 جزوه بخش چهارم (مشتق) پیشرفته
جلد جزوه
تمرین سخت مشتق
 جزوه بخش چهارم (مشتق) عادی / متوسط / مهر
تمرین  مشتق
 جزوه مختص رشته ریاضی
 

جزوه بخش پنجم ( کاربرد مشتق) پیشرفته
جلد جزوه
تمرین سخت از کاربرد مشتق

جزوه بخش پنجم ( کابرد مشتق) عادی، متوسط، مهر

 

جروه آخر کلاس پیشرفته ( هندسه/شمارش/احتمال/لگاریتم/توان رسانی)
جلد جزوه
جروه آخر کلاس (عادی/ متوسط/پیشرفته) ( هندسه/شمارش/احتمال/لگاریتم)
جلد جزوه

تحلیل آزمون آزمایشی قلم چی

 جزوه فصل اول(عادی/پیشرفته/مهر)         تمرین سری 1    تمرین سری 2   تمرین سری 3     جلد جزوه     

جروه حسابان (مختص فصل اول)       تمرین ویژه رشته ریاضی

جزوه فصل دوم (عادی/ پیشرفته)    جزوه فصل دوم (گروه مهر)    
 تمرین سری 1    تمرین سری2       جلد جزوه

جزوه فصل سوم (گروه 7-10 پیشرفته )   تمرین 1  2  3  4      جلد جزوه

جزوه فصل سوم ویرایش جدید (گروه 4-7 عادی و مهر)
جروه ترکیب توابع ( ویژه رشته ریاضی)

جزوه فصل چهارم (مثلثات) ( گروه 7-10)  تمرین 1  2  3  4  تمرین جامع   جلد جزوه
 
جزوه فصل چهارم (مثلثات) ( گروه 4-7 عادی و مهر)

  جزوه فصل پنجم ( لگاریتم ) ( گروه 7 – 10 ) تمرین  جلد جزوه

جزوه فصل پنجم ( لگاریتم ) ( گروه 4-7 عادی و مهر )

جزوه فصل ششم ( حد و پیوستگی ) ( گروه 7 – 10 ) تمرین  جلد جزوه

جزوه فصل ششم ( حد و پیوستگی ) ( گروه 4-7 عادی و مهر )

جروه احتمال و آمار ( همه گروه ها)      تمرین     جلد رو        پشت