تحلیل آزمون آزمایشی قلم چی

تحلیل آزمون های آزمایشی قلم چی

تحلیل آزمون های آزمایشی قلم چی - پایه دوازدهم

آزمون قلمچی 7 آبان ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ حسابان رشته ریاضی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ حسابان ریاضی دوازدهم

آزمون قلمچی 3 آذر ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 5 آذر ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 5 آذر ۱۴۰۰ حسابان ریاضی دوازدهم

آزمون قلمچی 19 آذر ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 19 آذر ۱۴۰۰ حسابان ریاضی دوازدهم

آزمون قلمچی 3 دی ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 24 دی ۱۴۰۰ حسابان ریاضی دوازدهم

آزمون قلمچی 24 دی ۱۴۰۰ دوازدهم حسابان

آزمون قلمچی 8 بهمن ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 8 بهمن ۱۴۰۰ حسابان ریاضی دوازدهم

آزمون قلمچی 6 اسفند ۱۴۰۰ دوازدهم تجربی

آزمون قلمچی 6 اسفند ۱۴۰۰ دوازدهم ریاضی

برگزارنشده

تحلیل آزمون های آزمایشی قلم چی - پایه دهم و یازدهم

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ دهم ریاضی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 21 آبان ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 5 آذر ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 5 آذر ۱۴۰۰ دهم ریاضی

آزمون قلمچی 5 آذر ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 5 آذر ۱۴۰۰ دهم تجربی

آزمون قلمچی 19 آذر ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 19 آذر ۱۴۰۰ دهم ریاضی

آزمون قلمچی 19 آذر ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 19 آذر ۱۴۰۰ دهم تجربی

آزمون قلمچی 3 دی ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 3 دی ۱۴۰۰ دهم تجربی

آزمون قلمچی 3 دی ۱۴۰۰ دهم ریاضی

آزمون قلمچی 3 دی ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 24 دی ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 24دی ۱۴۰۰ دهم تجربی

آزمون قلمچی 24دی ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 24 دی ۱۴۰۰ دهم ریاضی

آزمون قلمچی 8 بهمن ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 8 بهمن ۱۴۰۰ دهم تجربی

آزمون قلمچی 6 اسفند ۱۴۰۰ یازدهم تجربی

آزمون قلمچی 6 اسفند ۱۴۰۰ دهم تجربی

آزمون قلمچی 6 اسفند ۱۴۰۰ یازدهم ریاضی

آزمون قلمچی 6 اسفند ۱۴۰۰ دهم ریاضی

برگزار نشده

سوالات آزمون های دوازدهم تجربی

سوالات آزمون های دوازدهم ریاضی