تحلیل آزمون های آزمایشی گاج

تحلیل آزمون های آزمایشی گاج

تحلیل آزمون های آزمایشی گاج - پایه دوازدهم تجربی

آزمون گاج 21 آبان ۱۴۰۰،دوازدهم تجربی

آزمون گاج 5 آذر ۱۴۰۰،دوازدهم تجربی

آزمون گاج 19 آذر ۱۴۰۰،دوازدهم تجربی

آزمون گزینه دو 3 دی ۱۴۰۰،دوازدهم تجربی

آزمون گزینه دو 24 دی ۱۴۰۰،دوازدهم تجربی

آزمون گزینه دو 8 بهمن ۱۴۰۰،دوازدهم تجربی

آزمون گزینه دو 21 بهمن ۱۴۰۰،دوازدهم تجربی

آزمون گزینه دو 6 اسفند ۱۴۰۰،دوازدهم تجربی

برگزار نشده

آزمون گزینه دو 27 اسفند ۱۴۰۰،دوازدهم تجربی

سوالات آزمون های دوازدهم تجربی

سوالات آزمون های دوازدهم ریاضی