ردکردن این

تحلیل آزمون های آزمایشی گاج

تحلیل آزمون های آزمایشی گاج - پایه دوازدهم تجربی

آزمون گاج 21 آبان ۱۴۰۰،دوازدهم تجربی

آزمون گاج 5 آذر ۱۴۰۰،دوازدهم تجربی

سوالات آزمون های دوازدهم تجربی

سوالات آزمون های دوازدهم ریاضی

تحلیل آزمون های آزمایشی گاج

جزوه بخش اول ( نامعادلات و توابع ) -عادی، متوسط، مهر
جزوه بخش اول ( نامعادلات و توابع ) -پیشرفته      
تمرینات جزوه اول
جلد جزوه اول


جزوه بخش دوم ( مثلثات)  عادی، متوسط، مهر
جزوه بخش دوم ( مثلثات) پیشرفته 
تمرینات جزوه دوم
جلد جزوه دوم

جزوه فصل اول دهم (مجموعه، دنباله حسابی و هندسی و الگو) (پیشرفته) 
جلد جزوه

جزوه مباحث پایه ای ( دنباله، مجموعه، معادلات ، توان های گوبا و عبارت های جبری) (عادی، متوسط، مهر) 
جلد جزوه
جزوه مباحث پایه ( معادلات، توان های گویا و عبارت های جبری، آمار) (پیشرفته)

 

جزوه بخش سوم ( حد و پیوستگی ) پیشرفته
جلد جزوه
تمرین سری 1 2 3 4

جزوه بخش سوم ( حد و پیوستگی ) عادی و متوسط و مهر
جلد جزوه
تمرین سری 1 2 3 4

تحلیل آزمون های آزمایشی گاج

تحلیل آزمون های آزمایشی گاج

تحلیل آزمون های آزمایشی گاج