0%

2+2 چند می شود؟

درست! غلط !

نموادار صحیح کدام است

درست! غلط !

ازمون تستی