دوره ها - مدرسه آلفا

در حال برگزاری
همایش کنکور اردیبهشت ۱۴۰۳ ویژه رشته انسانی
در حال برگزاری
همایش کنکور اردیبهشت ۱۴۰۳ ویژه رشته تجربی
در حال برگزاری
همایش کنکور اردیبهشت ۱۴۰۳ ویژه رشته ریاضی
در حال برگزاری
دوره نهایی هندسه یازدهم رشته ریاضی استاد عمید
در حال برگزاری
دوره نهایی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی استاد عمید
در حال برگزاری
دوره نهایی هندسه دوازدهم رشته ریاضی استاد عمید
در حال برگزاری
دوره نهایی گسسته دوازدهم رشته ریاضی استاد عمید
در حال برگزاری
آمادگی امتحان نهایی دوازدهم ( رشته انسانی)
در حال برگزاری
آمادگی امتحان نهایی دوازدهم ( رشته ریاضی و تجربی)
در حال برگزاری
آمادگی امتحان نهایی یازدهم(رشته ریاضی و تجربی )
در حال برگزاری
آمادگی امتحان نهایی دهم(رشته ریاضی و تجربی )